‘‘Wilt u een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen voor uzelf, uw partner, een familielid of werknemer?
Wij geven u advies of verzorgen de gehele aanvraag voor u.’’

 

Verblijfsvergunning

eu

Wil u, uw partner of uw toekomstige werknemer naar Nederland komen om hier te wonen, studeren, werken of om samen te kunnen leven met een geliefde? Dan is er een geldige verblijfsvergunning nodig. Een verblijfsvergunning kan worden verstrekt door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (afgekort ‘IND’) nadat er een complete aanvraag is ingediend. De reden voor uw verblijf wordt het verblijfsdoel genoemd. Een verblijfsvergunning heeft een tijdelijk of een niet-tijdelijk verblijfsdoel. Na een onafgebroken periode in Nederland van vijf jaar, is het mogelijk om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om de Nederlandse nationaliteit te krijgen middels naturalisatie. Hierover kunt u meer lezen onder het kopje naturalisatie. Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan een aanvraag voor een verblijfsvergunning. Welke voorwaarden van toepassing zijn op uw specifieke situatie is afhankelijk van uw verblijfsdoel.

Tijdelijk doel

Temporary-purpose

Met een verblijfsvergunning met een tijdelijk doel kan iemand in Nederland wonen voor een bepaalde periode. Sommige verblijfsvergunningen met een tijdelijk doel kunnen niet worden verlengd. In dat geval kan iemand geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd ontvangen en ook niet de Nederlandse nationaliteit verkrijgen.

De volgende verblijfsdoelen zijn tijdelijk:

Au pair
Grensoverschrijdende dienstverlening
Uitwisseling
Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66/EU)
Zoekjaar hoogopgeleide
Seizoenarbeid

Verblijf bij familie- of gezinslid, als het verblijfsdoel van het gezinslid bij wie u verblijft tijdelijk is of het gezinslid een verblijfsvergunning voor asiel bepaalde tijd heeft.Stay with a family member, if the family member you are staying with is here for a temporary purpose of stay or the family member has a temporary asylum residence permit
Studie
Stagiair en practicant

Niet-tijdelijk doel

Non-temporary-purpose

Met een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel kan men voor onbeperkte tijd in Nederland verblijven. Iemand moet wel aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning blijven voldoen.

De volgende verblijfsdoelen zijn niet-tijdelijk:

Buitenlandse investeerder (vermogende vreemdeling)
Kennismigrant
Houder van een Europese blauwe kaart
Niet-tijdelijke humanitaire gronden
Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel
Arbeid in loondienst

Onbepaalde tijd
Wetenschappelijk onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71/EG
Verblijf bij familie- of gezinslid, als het gezinslid bij wie u verblijft Nederlander of EU-/EER-onderdaan of Zwitser is, of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel heeft
Arbeid als zelfstandige

Onbepaalde tijd (permanent)

EG-long-term-resident

Na een onafgebroken verblijf van 5 jaar in Nederland, is het mogelijk om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen (permanente verblijfsvergunning). Wanneer een aanvrager aan alle EU-vereisten voldoet, dan wordt de beschrijving ‘langdurig EU-ingezetene’ bij zijn of haar verblijfsvergunning opgenomen. Wanneer niet voldaan wordt aan de EU vereisten, dan wordt getest of de aanvrager voldoet aan de nationale gronden voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Wanneer de aanvrager ook niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning op basis van de nationale gronden, dan wordt beoordeeld of een reeds bestaande tewerkstellingsvergunning verlengd kan worden.

Om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen, moet u aan de volgende algemene voorwaarden voldoen. U moet:

In het bezit zijn van een geldig paspoort
Over een ziektekostenverzekering beschikken
Geen strafblad hebben
Minimaal 5 jaar legaal in Nederland hebben gewoond met een Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel. De IND kijkt naar de 5 jaar voorafgaand aan het moment dat de aanvraag is ingediend
Een onafgebroken 5-jarig verblijf hebben gehad in Nederland. Dit betekent dat u in die 5 jaar niet 6 of meer achtereenvolgende maanden, of in 3 jaar achter elkaar 4 of meer achtereenvolgende maanden, buiten Nederland mag zijn geweest

Beschikken over toereikende financiële middelen. Dit wordt door de IND beoordeeld voor 5 jaar. Nadat u 10 jaar onafgebroken in Nederland heeft gewoond, zal de IND stoppen met het beoordelen van uw financiële middelen
Staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente). Dit hoeft u niet zelf aan te tonen, de IND controleert of aan deze voorwaarde voldaan wordt
Het inburgeringsdiploma hebben gehaald. Hiermee laat u zien dat u voldoende Nederlands kan lezen, schrijven, spreken en verstaan. Sommige categorieën vreemdelingen hoeven geen inburgeringsexamen te doen. Vraagt u zich af of dit ook voor u geldt, neem dan gerust contact met ons op

Afhankelijk van de situatie zijn er bepaalde speciale voorwaarden, die af kunnen wijken van de algemene voorwaarden. Dergelijke situaties zijn onder andere:

Gezinshereniging
Gezinsvorming
Werk

Studie
Medische behandeling

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt voor een periode van 5 jaar afgegeven. Na 5 jaar, kan deze op verzoek automatisch verlengd worden door de IND. Redenen voor het intrekken van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn onder andere fraude, inbreuk op de nationale rechtsorde of wanneer de vreemdeling een gevaar voor de nationale veiligheid vormt.

Ons team helpt u graag verder wanneer u een aanvraag voor een verblijfsvergunning wilt indienen voor uzelf, uw partner, een familielid of werknemer. Wij kunnen u advies geven of de gehele aanvraag voor u doen. Als uw aanvraag is afgewezen kunnen wij u helpen bij het indienen van bezwaar tegen het besluit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). U kunt bij ons uiteraard ook terecht voor andere vragen over het vreemdelingenrecht en het immigratierecht.

Immigratierecht